(w)

(pīng) onomat. ping; bing

乒乓 (w)

(pīngpāng) ping-pong; table tennis

乒乓球 (w)

(pīngpāngqiú) table tennis; ping-pong; ping pong; table tennis ball; CL:個|个[ge4]

乒乓球拍 (w)

(pīngpāngqiúpāi) ping-pong bat

乒乓球台 (w)

(pīngpāngqiútái) table-tennis table