(w)

(tíng) pavilion; booth; kiosk; erect

亭亭玉立 (w)

(tíngtíngyùlì) slender and elegant (of a woman)

亭子 (w)

(tíngzi) pavilion

亭湖 (w)

(tínghú) Tinghu district of Yancheng city 鹽城市|盐城市[Yan2 cheng2 shi4], Jiangsu

亭湖区 (w)

(tínghúqū) Tinghu district of Yancheng city 鹽城市|盐城市[Yan2 cheng2 shi4], Jiangsu

亭阁 (w)

(tínggé) kiosk