(w)

(zhuàng) old variant of 壯|壮, Zhuang ethnic group of Guangxi

(w)

(tóng) boy

僮仆 (w)

(tóngpú) boy servant

僮族 (w)

(zhuàngzú) old term for 壯族|壮族, Zhuang ethnic group of Guangxi