(w)

(nà) (phonetic na); used esp. in girl's names such as Anna 安娜 or Diana 黛安娜

(w)

(nuó) elegant; graceful

娜塔莉 (w)

(nàtǎlì) Natalie (name)

娜娜 (w)

(nànà) Nana (name); Nana (1880 novel by Émile Zola); Nana (Japanese manga series)