(w)

(xīn) happy

忻城 (w)

(xīnchéng) Xincheng county in Laibin 來賓|来宾[Lai2 bin1], Guangxi

忻城县 (w)

(xīnchéngxiàn) Xincheng county in Laibin 來賓|来宾[Lai2 bin1], Guangxi

忻州 (w)

(xīnzhōu) Xinzhou prefecture level city in Shanxi 山西

忻州市 (w)

(xīnzhōushì) Xinzhou prefecture level city in Shanxi 山西

忻府 (w)

(xīnfǔ) Xinfu district of Xinzhou city 忻州市[Xin1 zhou1 shi4], Shanxi

忻府区 (w)

(xīnfǔqū) Xinfu district of Xinzhou city 忻州市[Xin1 zhou1 shi4], Shanxi