(w)

(zhuī) cone; awl; to bore

锥子 (w)

(zhuīzi) auger; awl; CL:把[ba3]

锥尖 (w)

(zhuījiān) point of an awl; sharp point

锥形 (w)

(zhuīxíng) conical

锥虫病 (w)

(zhuīchóngbìng) trypanosomiasis; trypanosomosis

锥面 (w)

(zhuīmiàn) cone

锥齿轮 (w)

(zhuīchǐlún) pinion gear