Radical 乙

0 𠃉 𠃊 𠃋 𠃌 𠃍 𠃎 𠃑
1
2
3
4
5
6
7
8
10 乿
11
12